МІЖНАРОДНИЙ
МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ З РОБОТИ  З ІНОЗЕМЦЯМИ ТА ОСОБАМИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ«МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Розглянуто та ухвалено

Вченою радою ПВНЗ «Міжнародний

медичний університет»

(Протокол №  3  від  31 травня 2018р.)

 

ВСТУП

               Загальна характеристика та перспективи розвитку підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства до вступу у вищі навчальні заклади

Підготовка фахівців та наукових кадрів для іноземних держав в навчальних закладах України є одним з важливих напрямків зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності країни.

Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної, наукової, загальнокультурної та практичної підготовки фахівців, які підвищують медичний, науково-практичний, економічний та соціально-культурний рівень  своєї країни.

Київський регіон має великий економічний потенціал, розвинену ринкову інфраструктуру та забезпеченість кваліфікованими науково-педагогічними кадрами. Завдячуючи цим факторам  саме Київський регіон стає привабливим для іноземних громадян та свідчить про перспективність розвитку освітнього ринку України.

Останнім часом  серед іноземних громадян стрімко зростає попит в отриманні в Україні медичної освіти зі спеціальності 222 «Медицина» галузі знань 22  «Охорона здоров’я.

Інтенсифікація міжнародного співробітництва на Київщині дає можливість створити ефективну систему підтримки пріоритетних напрямів наукових досліджень, враховуючи потреби та можливості регіону, в т.ч. сприяти покращенню фінансового та матеріально-технічного забезпечення провідних наукових і медичних закладів.

В ПВНЗ «Міжнародний медичний університет» створено належну інфраструктуру, що відповідає діючим стандартам вищої школи (аудиторії, комп’ютерні класи, сучасні освітні технології, бібліотека, читальні та спортивні зали тощо), що дозволяє задовольнити потреби та можливості українських й іноземних здобувачів вищої освіти та осіб без громадянства у здобутті певних знань та навичок відповідно до їхніх здібностей.

Університет має  потужний кадровий потенціал, матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення, які відповідають ліцензійним та акредитацій ним умовам.

Підготовка фахівців медичної галузі серед іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюватиметься за прийнятими в навчальних закладах України, в тому числі ПВНЗ «Міжнародний медичний університет», навчальними планами та програмами з певною їх адаптацією до обраних ними спеціальностей на достатньому рівні.

Основними формами організації освітнього процесу з підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства до вступу в вищі навчальні заклади є: лекційні, практичні, семінарські, лабораторні заняття та індивідуальні завдання, консультації, виконання самостійних завдань слухачами та інші форми і види навчальної діяльності слухачів

             Наявність нормативних документів, які застосовуються при організації освітнього процесу з підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства до вступу в вищі навчальні заклади:

 • навчальний та робочий навчальний план;
 • типові та робочі програми навчальних дисциплін;

             - методичні розробки з кожної навчальної дисципліни.

             Навчальний план містить у собі графік освітнього процесу, який визначає посеместровий перелік дисциплін, обсяг та послідовність вивчення нормативних навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.

             Робочі програми навчальних дисциплін укладені за існуючими вимогами, містять: нормативні дані з дисципліни, мету і завдання дисципліни, розподіл обсягу змістовних модулів за видами занять, тематичний план теоретичних, практичних, лабораторних занять, завдання для самостійної роботи, критерії оцінювання та рекомендовану літературу. Під час занять використовуються: демонстраційні курси, програмне забезпечення (пакети прикладних комп'ютерних програм).

             В процесі навчання слухачі підготовчого відділення мають можливість користуватися бібліотекою Університету, яка має сучасну електронну базу даних.

Підготовка фахівців з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» зі спеціальності 222 «Медицина» проводиться за контрактною формою навчання.

             Для підготовки іноземців та осіб без громадянства до вступу в вищі навчальні заклади створено всі необхідні умови: підготовлені місця для проживання у гуртожитку, слухачі підготовчого відділення та студенти університету на 100% забезпечені навчально-методичними комплексами дисциплін.

             Організація освітнього процесу в ПВНЗ «Міжнародний медичний університет» з підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства до вступу в вищі навчальні заклади сформована у відповідності до “Положення про організацію освітнього процесу у ВНЗ”, законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”,  державних стандартів освіти, інших актів законодавства України з питань освіти.

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Положення з надання освітньої послуги для підготовки іноземних громадян (далі - іноземці) та осіб без громадянства у ПВНЗ «Міжнародний медичний університет» (далі – Положення), розроблене згідно із Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), «Про закордонних українців», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р. № 136 від 30 грудня 2015 р. № 1187  «Про затвердження  ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 10.05.2018 №347 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12 2015 р. №1187, «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами), від 15.02.2012 р. № 150 «Про затвердження Порядку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказами Міністерства освіти і науки України від 11.03.2002 р. № 183 «Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами», від 01.11.2013 р. № 1541 «Про деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» про затвердження «Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» та «Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації», Правилами прийому до ПВНЗ «Міжнародний медичний університет» (далі – Університет).

 • Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.
 • Умовою зарахування іноземця на навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня) є складання вступних іспитів з англійської (або наявність сертифікату В2),української мов, біології, хімії, або після успішного завершення підготовчого відділення ПВНЗ «Міжнародний медичний університет», що підтверджується висновком приймальної комісії.
 • Підставою для зарахування іноземця до відділення довузівської підготовки та профільного навчання для іноземних громадян є наказ про зарахування. Наказ в електронній формі занесений до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
 • Для прийняття рішення щодо надання згоди на прийом іноземця на навчання приймальна комісія Університету здійснює оцінку відповідності такого іноземця умовам прийому на навчання на підставі поданих ним документів (перекладених українською мовою) та проводить співбесіду.
 • Організаційно-правові питання видачі запрошень іноземцям на навчання (стажування), в’їзду, перебування та виїзду іноземців з України, перевірка документів, реєстрація в органах внутрішніх справ, укладення контрактів (договорів), контроль за оплатою за навчання, облік контингенту та контроль якості навчання іноземних студентів, підготовка документів про здобуту в Університеті освіту покладається на деканат та відділ по роботі з іноземними студентами, які діють в межах своєї компетенції.
 • Дане Положення не поширюється на іноземців, які постійно проживають на території України на законних підставах і мають право вступу до навчальних закладів на умовах, визначених законодавством, а також біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.

 

2.ПІДСТАВИ ПРИЙОМУ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН  НАНАВЧАННЯ

 • Для прийняття рішення щодо надання згоди на прийом іноземця на навчання Університет здійснює оцінку відповідності такого іноземця умовам прийому на навчання на підставі поданих ним документів (перекладених українською мовою), зокрема:
 • заяви-анкети;
 • мотиваційного листа;
 • копії паспортного документа іноземця або іншого документа, що посвідчує його особу;
 • копії документа про попередню освіту з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки;
 • копії документа про результати незалежного тестування (за наявності);
 • письмової згоди на обробку персональних даних;
 • копії свідоцтва про закінчення мовної підготовки (за наявності).
  • Вивчення відповідності іноземця встановленим умовам прийому на навчання за обраним ним напрямом (спеціальністю) здійснюється приймальною комісією Університету, яка проводить оцінку поданих іноземцем документів та співбесіду.
  • Висновки приймальної комісії оформлюються протоколом, який зберігається в Університеті протягом усього періоду навчання іноземця.
  • Позитивний висновок приймальної комісії є підставою для повідомлення іноземця про згоду Університету щодо прийняття його на навчання (стажування) за обраним напрямом (спеціальністю) та видачі йому запрошення, що є підставою для оформлення в’їзду іноземця в Україну з метою навчання (стажування) в Університеті.
  • Запрошення діє не більше шести місяців з дати його видачі.
  • Навчання іноземців здійснюється за денною (очною) формою навчання на підставі документів про попередню освіту, які були отримані не раніше ніж за 10 років до дати звернення із заявою щодо вступу до українських навчальних закладів.
  • Для зарахування до Університету іноземець подає такі документи:
 • заяву-анкету;
 • оригінал та копію документа про попередню освіту;
 • оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;
 • копію документа про народження;
 • медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
 • копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 • дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
 • 6 фотокарток розміром 60 х 40мм;
 • копію посвідчення закордонного українця (за наявності).
  • Документи, зазначені у підпунктах 2-4 пункту 2.7., мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
  • Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
  • У разі відсутності підтвердження автентичності документа іноземця про освіту або рівня отриманої ним освіти (впродовж одного року з моменту зарахування) навчальний заклад відраховує такого іноземця.
  • Оплата освітніх послуг, що надаються Університетом, здійснюється за договорами (контрактами) за рахунок власних коштів іноземців або інших не заборонених законодавством України джерел, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Контракт визначає обов’язки і права Університету й іноземця на весь термін навчання, вартість та порядок оплати навчання.
  • Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня, зараховуються до Університету в терміни, визначені Правилами прийому, відповідно до рішення Приймальної комісії, наказом ректора про зарахування. Накази про зарахування на навчання формуються в Єдиній електронній базі з питань освіти.
  • Підставою для укладання контракту з іноземцем є наказ про його зарахуванням на навчання.
  • Здійснення оплати за навчання проводиться у 5-денний термін після підписання контракту, при невиконанні цієї умови студент відраховується з університету.
  • Зарахованим на навчання іноземцям видається студентський квиток та залікова книжка.

 

 

 

3.ВИДИ ПІДГОТОВКИ ТА ТЕРМІНИНАВЧАННЯ

 • Іноземні громадяни можуть навчатись в Університеті:
 • на підготовчому відділенні,
 • за спеціальністю 222 «Медицина» другого освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр.

Термін навчання 6 років.

 

4.ДОВУЗІВСЬКАПІДГОТОВКА

 • Іноземні громадяни, щодо яких приймальною комісією Університету встановлено необхідність мовної підготовки до основного навчання, проходять таку підготовку на підготовчому відділенні, оскільки успішне завершення підготовчого відділення є підставою до зарахування.
 • Підставою для зарахування іноземця до підготовчого відділення довузівської підготовки для іноземних громадян є наказ про його зарахування, який в електронній формі заноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
 • Для зарахування до навчального закладу іноземні громадяни подають документи, передбачені пунктом 2.7. цього Положення.
 • Документи, зазначені у підпунктах 2-4 пункту 2.7., мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
 • Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
 • Навчання іноземців на підготовчому відділенні довузівської підготовки для іноземних громадян здійснюється за денною формою згідно з навчальними планами, розробленими Університетом.
 • Після успішного закінчення мовної підготовки іноземець отримує свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців та осіб без громадянства і вступає на навчання за основним напрямом підготовки (спеціальністю) до навчального закладу, який видав йому запрошення на навчання.
 • Залежно від обраного напряму навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня підготовка іноземців здійснюється на підготовчому відділені довузівської підготовки для іноземних громадян з предметів, зокрема: української мови та літератури, фізики, хімії або біології, впродовж 10місяців.
 • Навчальні групи слухачів формуються у складі 8-10 осіб, що забезпечує організацію навчального процесу з необхідною якістю засвоєння.
 • Після завершення навчання іноземці складають іспити, за результатами яких затверджується їх підсумкова атестація та видається свідоцтво про закінчення підготовчого відділення довузівської підготовки для іноземних громадян.
 • Іноземні громадяни, які закінчили навчання за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем (підготовче відділення) і виявили бажання продовжити освіту, за умови прийняття в установленому порядку відповідного рішення Університетом зараховуються на подальше навчання протягом 10 календарних днів з дати видання наказу про закінчення підготовчого відділення довузівської підготовки для іноземних громадян (попереднього рівня навчання).
 • Підготовка здійснюється на умовах контракту.

 

 1. НАВЧАННЯІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
  • Зарахування іноземців на навчання здійснюється згідно розділу 2 даного Положення.
  • Зміст навчального процесу, термін навчання, поточний та підсумковий контроль, а також умови присвоєння іноземцю відповідної кваліфікації визначаються відповідно до навчального плану за напрямами підготовки (спеціальністю). Облік успішності навчання іноземців, ведення навчальної картки студента покладається на деканат та відділ по роботі з іноземними студентами.
  • Іноземці, які навчаються в Університеті, користуються навчальними приміщеннями, читальними залами і бібліотеками, спортивними і освітньо-культурними комплексами на рівних з українськими студентами правах.
  • Під час навчання іноземців в Університеті на них поширюються всі правила, встановлені для студентів ПВНЗ «Міжнародний медичний університет» відповідно до Положення про організацію освітнього процесу та Правил внутрішнього розпорядку в університеті та в гуртожитках.
  • Умови проживання і медичного обслуговування іноземців визначаються додатковими договорами (контрактами) та страховим полісом.
  • Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства.

У разі відсутності підтвердження автентичності документа іноземця про освіту або рівня отриманої ним освіти (впродовж одного року) навчальний заклад відраховує такого іноземця.

 • Ступінь магістра присуджується Університетом у результаті успішного виконання освітньо-професійної або освітньо-наукової програми.
 • Навчання може бути припинене наказом ректораза:
 • порушення законодавства України, Статуту Університету, Правил внутрішнього розпорядку;
 • невиконання навчального плану;
 • порушення умов контракту;
 • станом здоров’я;
 • власним бажанням;
 • в інших випадках, передбачених законами.
  • Університет не несе витрат і не бере на себе зобов’язань у зв’язку з перебуванням в Україні родин іноземців.

5.10. Іноземцям, які успішно виконали освітню програму на певному рівні вищої освіти, Університет на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує відповідний ступінь вищої освіти, присвоює відповідну кваліфікацію та видає документ державного зразка про освіту (диплом) і додаток до диплома.

 

 1. ВАРТІСТЬНАВЧАННЯ
  • Оплата освітніх послуг, що надаються Університетом, здійснюється за договорами (контрактами) за рахунок власних коштів іноземців або інших не заборонених законодавством України джерел, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
  • Вартість навчання встановлюється наказом ректора, щорічно на весь період навчання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.1993року

№ 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні».

 • При прийомі на навчання вноситься оплата впродовж 5 днів після підписання контракту. В наступні роки оплата за навчання проводиться до 01 вересня - впродовж 10-ти днів з моменту переведення студента на наступний курс навчання.
 • Оплата здійснюється в національній валюті України – гривні – за курсом Національного банку України на день оплати.
 • Для іноземців, яким надане місце в гуртожитку, вартість проживання встановлюється щорічно згідно з кошторисом видатків за окремими договорами.

 

 • ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИІНОЗЕМЦІВ

         7.1Іноземцям, які навчаються в Університеті, гарантуються права і свободи, передбачені діючим законодавством України.

         7.2. Іноземці зобов’язані поважати та дотримуватися Конституції і законів України, Статуту Університету, Правил внутрішнього розпорядку.

        7.3.Іноземці – кандидати на навчання – письмово підтверджують свою згоду виконувати вимоги цього Положення.

 • ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ ТАПОНОВЛЕННЯ

ІНОЗЕМЦІВ

 • Іноземці, які навчалися або навчаються у вищих навчальних закладах України, мають право бути прийняті на навчання в Університеті на умовах поновлення або переведення на курс, з якого студент був відрахований зі встановленням термінів ліквідації академрізниці між навчальним планом, за яким студент буде навчатися і за яким він навчався раніше. При цьому академічна різниця по відповідних дисциплінах повинна бути ліквідована до початку нового навчального року. В іншому випадку студент залишається на повторне навчання (відповідно до Положення про повторне навчання) або відраховується з Університету.
 • Переведення іноземців з одного вищого навчального закладу до іншого в межах України здійснюється за погодженням між навчальними закладами, як правило, під час літніх або зимових канікул.
 • При переведенні і поновленні на навчання іноземця деканат здійснює перезарахування результатів раніше складених студентом дисциплін (модулів) на підставі академічної довідки.
 • Перезарахування дисциплін здійснюється шляхом їх порівняння (відповідність змісту дисциплін, загальний обсяг в годинах та кредитах, форми підсумкового контролю).
 • Студент вивчає дисципліну за індивідуальним графіком з опрацюванням усіх навчальних занять, передбачених робочою програмою вивчення дисципліни, під керівництвом викладача, який веде дану дисципліну і призначений завідувачем кафедри. Підсумковий семестровий контроль приймає викладач, під керівництвом якого студент здійснював опрацювання навчальних завдань за направленням деканату.
 • Переведення іноземців з одного вищого навчального закладу до іншого та їх поновлення здійснюється відповідно до законодавства.

 

9.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПВНЗ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» З ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ «МАГІСТР»

Основними завданнями ПВНЗ «Міжнародний медичний університет» є:

 

 • здійснення освітньої діяльності, яка забезпечує навчальну, виховну, науково-виробничу, культурну, методичну діяльність;
 • забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу і суспільство;
 • формування соціально зрілої, творчої особистості;
 • виховання громадської позиції, патріотизму, готовності до трудової діяльності;
 • забезпечення атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами.
 • покращення навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу, спрямованого на підвищення професійної кваліфікації магістра з питань організаційної, адміністративно-господарської та медичної роботи в лікувально-профілактичних закладах України та за кордоном,
 • створення відповідних умов для реалізації навичок, вмінь та можливостей кожного студента, орієнтація на підготовку медичного працівника майбутнього.

         Університет працює над реалізацією впровадження в життя Національної доктрини розвитку освіти, Закону України «Про вищу освіту», розширення та зміцнення навчально-матеріальної бази, впровадження новітніх педагогічних технологій, тестового контролю, модульно-рейтингової системи, науково-дослідницької та пошукової роботи студентів та викладачів.

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ

03115, м.Київ, проспект ПЕРЕМОГИ, будинок 121-Г

Ідентифікаційний код: 41389283

Телефони: +380442900967 +380675043745
mail: info@imu.kiev.ua

THE PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

INTERNATIONAL MEDICAL 
UNIVERSITY

03115, Kyiv, Peremogy avenue, 121g

Identification code: 41389283

Phones: +380442900967 +380675043745
mail: info@imu.kiev.ua

© 2019 ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"