МІЖНАРОДНИЙ
МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ

Перелік

дисциплін, які передбачені навчальним планом спеціальності «Медицина» галузь знань «Охорона здоров’я»

 1. Акушерство і гінекологія / Obstetrics and gynecology
 2. Анатомія людини / Human anatomy
 3. Анестезіологія та інтенсивна терапія / Anaesthesiology and intensive care
 4. Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки / Life safety, bioethics, biosafety
 5. Біологічна та біоорганічна хімія / Biologic and bioorganic chemistry
 6. Внутрішня медицина (в тому числі ендокринологія, медична генетика, клінічна фармакологія, клінічна імунологія та алергологія, професійні хвороби у.т.ч. радіаційна медицина, основи рефлексотерапії, клінічна біохімія/ Internal medicine (including endocrinology, medical genetics, clinical pharmacology, clinical immunology and allergology, occupational diseases, radiation medicine, basics of reflexology, clinical biochemistry)
 7. Гігієна та екологія / Hygiene and ecology
 8. Екстремальна медицина \ Extreme medicine
 9. Гістологія, цитологія та ембріологія / Histology, cytology and embryology
 10. Дерматологія, венерологія / Dermatology, venereology
 11. Екстрена та невідкладна медична допомога / Emergency and acute care
 12. Епідеміологія та принципи доказової медицини. / Epidemiology and principles of evidence-based medicine
 13. Загальна хірургія / General surgery
 14. Іноземна мова (англійська) / Foreign language (English)
 15. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) / Foreign language (for professional purposes)
 16. Інфекційні хвороби / Infectious diseases
 17. Історія медицини / History of medicine
 18. Історія України / History of Ukraine
 19. Історія української культури / History of Ukrainian culture
 20. Клінічна анатомія і оперативна хірургія \Clinical anatomy and operative surgery
 21. Клінічна імунологія та алергологія / Clinical immunology and allergology
 22. Клінічна фармакологія / Clinical pharmacology
 23. Курс за вибором: Психологія спілкування/ Psychology  of communication
 24. Курс за вибором: Деонтологія в медицині/ Elective course: Deontology in medicine
 25. Курс за вибором: Основи сучасної гомеопатії / Elective course:  Fundamentals of modern homeopathy
 26. Курс за вибором: Актуальні проблеми фізіотерапії, курортології та реабілітації  / Elective course:  Actual problems of physiotherapy, balneology and rehabilitation
 27. Курс за вибором: Ендоскопічні технології в акушерстві та гінекології / Elective course: Endoscopic technologies in obstetrics and gynecology
 28. Курс за вибором: Організаційні основи сімейної медицини / Elective course: Organizational fundamentals of family medicine
 29. Латинська мова та медична термінологія / Latin and medical terminology
 30. Медична біологія / Medical biology
 31. Медична інформатика / Medical informatics
 32. Медична психологія / Medical psychology
 33. Медична та біологічна фізика / Medical and biological physics
 34. Медична хімія / Medical chemistry
 35. Мікробіологія, вірусологія та імунологія / Microbiology, virology and immunology
 36. Неврологія / Neurology
 37. Охорона праці в галузі \ Occupational Health in Medicine
 38. Онкологія та радіаційна медицина / Oncology and radiation medicine
 39. Паліативна та хоспісна медицина \ Palliative and Hospice Medicine
 40. Основи стоматології / Fundamentals of dentistry
 41. Оториноларингологія / Otorhinolaryngology
 42. Офтальмологія / Ophtalmology
 43. Патоморфологія / Pathomorphology
 44. Патофізіологія / Pathophysiology
 45. Педіатрія (в тому числі з дитячими інфекційними хворобами) / Pediatrics (including pediatricinfectious diseases)
 46. Підготовка офіцерів запасу галузі знань «Охорона здоров’я» спеціальність «Медицина»\  Training of reserve officers of the field of knowledge "Health" specialty "Medicine"
 47. Пропедевтика внутрішньої медицини / Propedeutics (Introduction) to internal medicine
 48. Пропедевтика педіатрії / Propedeutics (Introduction) to pediatrics
 49. Психіатрія, наркологія / Psychiatry, narcology
 50. Радіологія / Radiology
 51. Соціальна медицина, громадське здоров’я / Public health, public health
 52. Судова медицина. Медичне право України. / Forensic medicine. Medical law.
 53. Травматологія та ортопедія / Traumatology and orthopedics
 54. Українська мова (за професійним спрямуванням) / Ukrainian language (for professional purposes)
 55. Урологія / Urology
 56. Фармакологія / Pharmacology
 57. Фізична реабілітація, спортивна медицина / Physical rehabilitation, sports medicine
 58. Фізичне виховання / Physical education
 59. Фізіологія / Physiology
 60. Філософія / Philosophy
 61. Фтизіатрія / Phthisiology
 62. Хірургія (в тому числі з дитячою хірургією , нейрохірургія) / Surgery (including pediatric surgery and neurosurgery)
 63. Виробнича лікарська практика / Practical training as a physician
 64. Догляд за хворими / Nursing
 65. Сестринська практика / Practical training as a nurse

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ

03115, м.Київ, проспект ПЕРЕМОГИ, будинок 121-Г

Ідентифікаційний код: 41389283

Телефони: +380442900967 +380675043745
mail: info@imu.kiev.ua

THE PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

INTERNATIONAL MEDICAL 
UNIVERSITY

03115, Kyiv, Peremogy avenue, 121g

Identification code: 41389283

Phones: +380442900967 +380675043745
mail: info@imu.kiev.ua

© 2019 ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"