МІЖНАРОДНИЙ
МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ

         Підготовка фахівців та наукових кадрів в навчальних закладах України є одним з важливих напрямків діяльності країни.

    Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної, наукової, загальнокультурної та практичної підготовки фахівців, які підвищують медичний, науково-практичний, економічний та соціально-культурний рівень  своєї країни.

   Ми маємо розвинену ринкову інфраструктуру та забезпеченість кваліфікованими науково-педагогічними кадрами. Завдячуючи цим факторам   стає привабливим для іноземних громадян та свідчить про перспективність розвитку освітнього ринку України.

     Останнім часом  стрімко зростає попит в отриманні медичної освіти зі спеціальності 222 «Медицина» галузі знань 22  «Охорона здоров’я.

    Інтенсифікація міжнародного співробітництва дає можливість створити ефективну систему підтримки пріоритетних напрямів наукових досліджень, враховуючи потреби та можливості регіону, та сприяти покращенню фінансового та матеріально-технічного забезпечення провідних наукових і медичних закладів.

       В ПВНЗ “Міжнародний медичний університет” створено належну інфраструктуру, що відповідає діючим стандартам вищої школи (аудиторії, комп’ютерні класи, сучасні освітні технології, бібліотека, читальні та спортивні зали тощо), що дозволяє задовольнити потреби та можливості українських та іноземних здобувачів вищої освіти, а також осіб без громадянства у здобутті певних знань та навичок відповідно до їхніх здібностей.

   Університет має  потужний кадровий потенціал, матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення, які відповідають ліцензійним та акредитацій ним умовам.

   Підготовка фахівців медичної галузі серед іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюватиметься за прийнятими в навчальних закладах України, в тому числі ПВНЗ «Міжнародний медичний університет», навчальними планами та програмами з певною їх адаптацією до обраних ними спеціальностей на достатньому рівні.

     Основними формами організації освітнього процесу з підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства до вступу в вищі навчальні заклади є: лекційні, практичні, семінарські, лабораторні заняття та індивідуальні завдання, консультації, виконання самостійних завдань слухачами та інші форми і види навчальної діяльності слухачів.

   

     Для студентів з інвалідністю та з обмеженими можливостями у ПВНЗ «Міжнародний медичний університет» створено всі відповідні умови.

     Відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів та пункту 33 ліцензійних умов, ПВНЗ «Міжнародний медичний університет» забезпечує безперешкодний доступ до будівлі, навчальних приміщень, навчальних класів (груп) особам з інвалідністю та іншим маломобільнии групам:

       - влаштовано пандус до будівлі ПВНЗ «Міжнародний медичний університет», а також для осіб з обмеженими можливостями безперебійно працюють ліфти;

       - забезпечено безперешкодний доступ для осіб з обмеженими фізичними можливостями до навчальних лабораторій, кабінетів, бібліотеки(читальної зали), актової зали.

      - забезпечено вільне пересування студентів з фізичними вадами до місць загального користування;

      - для студентів з інвалідністю створено сприятливі умови для відпочинку та їх життєдіяльності.

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ

03115, м.Київ, проспект ПЕРЕМОГИ, будинок 121-Г

Ідентифікаційний код: 41389283

Телефони: +380442900967 +380675043745
mail: info@imu.kiev.ua

THE PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

INTERNATIONAL MEDICAL 
UNIVERSITY

03115, Kyiv, Peremogy avenue, 121g

Identification code: 41389283

Phones: +380442900967 +380675043745
mail: info@imu.kiev.ua

© 2019 ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"